Borås Bright Art International light art in public spaces and at Borås Art Museum
Borås Bright Art
International light art in public spaces and at Borås Art Museum

28.10.22–26.02.23 (Borås Art Museum)
28.10.22–15.01.23 (in public spaces)

Borås Art Museum explores light- and projection-based art in a major exhibition at the Museum and in the urban public space. Through visual and audio-visual media, artists examine our perception of the world, philosophical notions and natural phenomena. This exhibition reflects on subjects that are pertinent to global contemporary issues concerning the environment and current events in society and politics.

A theme that appears in several works is the intention to capture scientific phenomena such as recreating how light interacts with surfaces, essences and materials. This can involve renderings of space, chemical compounds, optical elements, or how light reacts when it meets water. Sound, light, darkness, patterns, colours and shapes are all significant components that have a profound effect on our perception of reality. Complex phenomena such as light and darkness, order and chaos, life and death, science and magic are opposite sides of the same coin and give food for thought about our perception of reality.

The universal nature of light as a definer of space, rhythm, time and movement, its symbolic meanings and crucial role connects us across cultures and generations. The works are on different scales and oscillate between micro and macro perspectives, associating to and embodying infinity or parts of the individual human body. Expressions of both biological and sociological aspects are represented. Other works highlight human relations and structures, such as the ever-vigilant eye of authority, metaphors for flight and migration, and children’s poetic words about the future, heroes, and what light and darkness mean to them.

In addition to its activities as a museum, Borås Art Museum is responsible for public art in the city and its art biennial. Initiatives have been launched to make urban public spaces more attractive during the dark part of the year through major investments in public art. The Museum’s programme for moving images also involves light as a medium and technically advanced installations in an experimental and sensory exhibition where we can immerse ourselves momentarily.


Participating artists: Matej Bizovicar, Mikael Ericsson, Tamar Frank, Paul Friedlander, Bertrand Gadenne, Rune Guneriussen, Ema Kobal, Kari Kola, Lena Mattsson, Raha Rastifard, Egill Sæbjörnsson, Yoko Seyama, Aleksandra Stratimirovic, Beam Team och Cecilia Ömalm

https://boraskonstmuseum.se/english/boras-museum-of-modern-art/exhibitions/undermeny-utstallningar/current-exhibitions/boras-bright-art-eng.html

ARTFORUM

https://www.artforum.com/artguide/boraas-konstmuseum-boraas-art-museum-22253/boraas-bright-art-208084


Borås Bright Art
Internationell ljuskonst i stadsrummet och på Borås Konstmuseum

28.10.22–26.02.23 (Borås Konstmuseum)
28.10.22–15.01.23 (i stadsrummet)

Borås Konstmuseum fokuserar på att utforska ljus- och projektionsbaserad konst i en stor utställning som visas i museet och i stadsrummet. Via visuella och audiovisuella uttryck undersöks ämnen som belyser perceptionen av omvärlden, filosofiska föreställningar och naturvetenskapliga fenomen. Utställningen reflekterar även över ämnen som slår an till globala samtidsaktuella frågor om miljö, sociala och samhälleliga händelser.

Återkommande i flera verk är intentionen att fånga naturvetenskapliga företeelser som att återskapa hur ljuset samspelar med olika ytor, essenser och material. Det kan handla om gestaltad rymd, kemiska sammansättningar, optiska element eller hur ljuset framträder när det möter vattnet. Ljud, ljus, mörker, mönster, färger och former är alla betydande komponenter som påverkar vår varseblivning av verkligheten på ett djupgående plan. Komplexa fenomen som ljus och mörker, ordning och kaos, liv och död, vetenskap kontra magi, bildar varsin sida av samma mynt och ger grund att reflektera över uppfattningen av verkligheten som den ter sig för oss.

Ljusets universella väsen som markör för rymd, rytm, tid och rörelse, dess symboliska betydelse och livsavgörande roll förbinder oss över kulturer och generationer. Verken utgår från olika skala och pendlar mellan mikro- och makroperspektivet, griper an och förkroppsligar universums oändlighet eller beståndsdelar i den enskilda människokroppen. Uttryck för såväl det biologiskt som det sociologiskt sammankopplade representeras. Andra verk belyser frågor om mänskliga relationer och strukturer; som det ständigt vakande överhetens öga, metaforer för flykt och förflyttning eller barns poetiska ord om framtiden, hjältar och vad som är ljus eller mörker för dem.

Borås Konstmuseum ansvarar, utöver det museala uppdraget, för stadens offentliga konst och konstbiennalen. Som en koppling till detta, och för att berika stadens gemensamma ytor under den mörka årstiden, görs en stor satsning på konstnärliga uttryck i det offentliga rummet. Även museets uppdrag rörlig bild vävs samman med mediet ljus och tekniskt avancerade installationer i en experimentell och sinnlig utställning att för en stund förlora sig i.


Medverkande konstnärer: Matej Bizovičar (SI), Mikael Ericsson (SE), Tamar Frank (NL), Paul Friedlander (GB), Bertrand Gadenne (FR), Rune Guneriussen (NO), Ema Kobal (SI), Kari Kola (FI), Lena Mattsson (SE), Raha Rastifard (IR,DE), Egill Sæbjörnsson (IS), Yoko Seyama (JP), Aleksandra Stratimirović (RS,SE), Beam Team (SI), Cecilia Ömalm (SE)

https://boraskonstmuseum.se/utstallningar/undermeny-utstallningar/aktuella-utstallningar/boras-bright-art.html 

Tidningen Ljuskultur

https://ljuskultur.se/artiklar/boras-bright-art/ 

Tidskriften Vi rekommenderar 30 tips: Det här får du inte missa

https://vi.se/artikel/s0EkyzzA-a0j2LRwp-700f0