Perception of time and spacePerception of time and space av Lena Mattsson 
Island of Light Smögen 2019

Lena Mattssons nya synkroniserade filmer ”Perception of time and space” är platsspecifika och klippta för att projiceras på Vallerviks och Smögens klippor för att samverka med de röda Bohuslänska granitklippornas form och historiska kontext. Filmerna synliggör den gemensamma identitet som vi delar i upplevelse och minne av de landskap vi kommer ifrån, vilket i just detta fall också är hennes eget ursprung.

Samtidigt som hon belyser natur- och kulturlandskap, och miljöaspektens betydelse för dess fortlevnad, så problematiserar filmerna en romantisk naturupplevelse genom olika förvridningar, omtolkningar och ifrågasättande av den ursprungliga platsen.

Istället får vi får träda in som besökare i en magisk värld, en platspoesi som bara kan
förstås i ett sammanvävande av historia och nutid där vi erkänner ödmjukhet inför naturen och inför varandra.

Lena Mattsson är konstnär, född och uppväxt i Kungshamn ”Gravarne” på Tången i Springet hon bor nu och är verksam i Malmö. Hon har delvis sitt ursprung från den välkända bohuslänska stenhuggarsläkten Lundgrens som har skapat många kända stenskulpturer till olika etablerade konstnärer. 
Lena Mattssons morfar Helge var en av syskorna Lundgrens som tidigt började hugga sten för att försörja familjen. Helge som var stenhuggare fram till sin förtidiga död ingår i en av filmerna. Att vara stenhuggare var ett hårt liv. Vill man veta mer om släkten Lundgren kan man läsa författaren Arne Lundgrens böcker, tex ”Sprickorna i fars händer”.

Musiken till film triptyken Perception of time and space” av Lena Mattsson är specialkomponerad av filosofen, konstkritikern och musikern Conny C-A Malmqvist 

http://islandoflight.se/program/
https://www.lenamattsson.tv/post/perception-of-time-and-spaceLena Mattsson's new films "Perception of time and space" are site-specific and edited to be projected on the islands of Hästen, Vallevik and Smögens cliffs to 

collaborate with the shape and historical context of the red Bohuslän granite cliffs. The films reveal the common identity that we share in the experience and memory of the landscapes we come from, which in this particular case is also her own origin.

While highlighting the natural and cultural landscape, and the importance of the environmental aspect for its survival, the films problematize a romantic nature experience through various distortions, interpretations and questioning of the original site. Instead, we are allowed to enter as visitors into a magical world, a place poetry that can only be understood in an interweaving of history and present where we acknowledge humility for nature and for each other.

Lena Mattsson is an artist, being born and having grown up in Kungsham, “Gravarne”, at Tången in Springet. She partially has her origin in the famous stone cutter family Lundgren, who has created many well-known stone sculptures for many established artists. Her grandfather Helge was one of the Lundgren siblings, who early on began cutting stone as to provide for the family. Helge, who was a stone cutter until his too early death, is part of one of the movies. Being a stone cutter was hard life, if one wants to know more about the Lundgren family one can read one of the books from the author Arne Lundgren, for example ”Sprickorna i fars händer”. 

The music to ”Perception of time and space” by Lena Mattsson is composed by the musician Conny C-A Malmqvist. 

Video still, Lena Mattsson

Installation view, Vallevik, Smögen
Photo: Siri Linde

Installation view, Vallevik, Hästen, Smögen
Photo: Malin Nilsson

LICHT german lighting magazine 
SPOTLIGHTS
Urbane Kunst im hohen Norden 
Lichtfestivals beleben skandinavische Städte

Read artikel by Andrea Mende, Leipzig
https://www.lenamattsson.tv/so/b6Myi84Vz