Les Nouveaux Riches Magazine - Lena Mattsson Interview by KAJSA RHODIN

 Lena Mattsson Interview

Lena Mattson’s impressive artistic career stretches through decades including numerous appearances in renowned institutions around the world. In her work life itself, that which is private to us and memories are woven together. The experienced reality shares the same surface as the recounted. One feels that the works are abstractions of the culmination of (perhaps) specific events that show neither their beginning nor their end. So they invite us to relate and connect.

group exhibition. Inhabiting

A car breaks the silent and as the air is vibrating from a soundless noise we move with our awareness from the immediate surrounding our bodies happen to occupy at this very moment, into the virtual space in front of us.

Borås Bright Art - International light art in public spaces and at Borås Art Museum, Lena Mattsson (SE) Roots and Gone Fishing 2022
Borås Bright Art
International light art in public spaces and at Borås Art Museum

28.10.22–26.02.23 (Borås Art Museum)
28.10.22–15.01.23 (in public spaces)
Lena Mattsson (SE)

Gone Fishing
Roots

Lena Mattsson intresserar sig för människans relation till och perception av omvärlden, tid och rum. Hon utgår ofta från till synes vardagliga situationer som längs vägen förskjuts och får oss att ifrågasätta tillvarons grundvalar. Hon leker ofta med skala i sina verk och hennes verk framträder på oväntade men skräddarsydda platser. Mattssons verk Gone Fishing föreställer ett fiskande barn som drar upp objekt ur vattnet och verket belyser frågor om miljöförstöring och människans syn på naturen. Det som dras upp från botten av vattnet väver oss också samman med föregående generationer, med människors kollektiva varande och beteenden och når in till frågor om vårt eget inre djup. Inne i museet ställs besökaren inför en tillsynes ömsint gestalt som framkallar tankar om ett sorts naturväsen. På en trädrot blåser ett barn ut och återaktiverar ett ljus i en cykel som slår an till årsringarnas form och tidens sammanlänkande loop.

Verket Roots förhåller sig till rötter såväl rent fysiskt som på ett metaforiskt plan. Hela installationen skapar dubbelbottnade associationer och visar på något sätt hur allt hänger ihop - början, slutet, evigheten. Verken som gestaltas ute och inne länkas samman innehållsmässigt och kan läsas som en triptyk. Mattsson är skicklig på att skapa stämningar och tar med oss på en resa där vi slungas mellan spänning, sensibilitet, magi, realism och symboliska undertoner. Verkens tillhörande musik är skapad av Conny C-A Malmkvist, musiker, konstkritiker och filosof.

Lena Mattsson (f.1966) bor och verkar i Malmö. Hon är utbildad vid Målarskolan Forum nu (Konsthögskolan i Malmö, Sverige). Mattsson har visat sina verk, filmer och videoinstallationer på en rad utställningar runtom i världen. I Sverige bland annat Moderna Museet Malmö, Malmö Konsthall, Malmö Konstmuseum, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn, Nässjö Konsthall, Göteborgs Konsthall och Island of Light, Smögen. Urval av utställningar utomlands är Louisiana Museum of Modern Art, Danmark; Museum of Contemporary Art, Santiago, Chile; Stedelijk Museum, Amsterdam, Holland; National Art Gallery, Kuala Lumpur, Malaysia; Metropolitan Art Museum, Pusan, South Korea; SPARK VIDEO: BEACON New York, USA; Portobello Film Festival, London, England. Hon har tilldelats priser från exempelvis The Edstrand Foundation Art Prize och Konstnärsnämndens 10-åriga stipendium. Mattsson är även verksam som curator och curaterade tillsammans med Ola Åstrand Generation – En spegling av 1990-talets konstscen och Kultur under Covid-19 på Borås Konstmuseum (2020-2021).

 

ENGLISH:

Lena Mattsson explores how we relate to and perceive the world, time and space, often basing her work on seemingly ordinary situations that gradually shift and prompt us to question the fundamentals of life. She often plays with scale, and her works appear in surprising yet tailored places. Gone Fishing features children who fish objects out of the water; the work addresses environmental pollution and our attitude to nature. The stuff pulled up from the seabed also intimately connects us to previous generations, people’s collective lives and actions, and touches on questions in our own inner depths. Inside the museum, visitors are faced with an apparently tender figure that resembles some kind of elemental being. On a tree root, a child blows out and ignites a light in a cycle that alludes to the shape of growth rings and time’s unbroken loop.

Roots relates both physically and metaphorically to roots. The installation as a whole triggers ambiguous associations and shows how everything is connected – the beginning, the end, eternity. The works, both outdoors and indoors, are connected thematically and can be read as a triptych. Mattsson is deft at conjuring up moods, and takes us on a journey that is alternately thrilling, sensitive, magical, realistic and symbolic. The accompanying music is composed by the musician, art critic and philosopher Conny C-A Malmkvist.

Lena Mattsson (b. 1966) lives and works in Malmö. She studied at Målarskolan Forum (now Malmö Art Academy) in Sweden. Mattsson’s works, films and video installations have been exhibited in Sweden and internationally. Swedish exhibitions include Moderna Museet Malmö, Malmö Konsthall, Malmö Konstmuseum, the Nordic Watercolour Museum in Skärhamn, Nässjö Konsthall, Göteborgs Konsthall and Island of Light, Smögen. Selected exhibitions abroad are Louisiana Museum of Modern Art, Denmark; Museum of Contemporary Art, Santiago, Chile; Stedelijk Museum, Amsterdam, the Netherlands; the National Art Gallery, Kuala Lumpur, Malaysia; The Metropolitan Art Museum, Pusan, South Korea; SPARK VIDEO: BEACON New York, USA; and the Portobello Film Festival, London, UK. She has also won art prizes and grants, including the Edstrand Foundation Art Prize and the Swedish Arts Grants Committee’s ten-year grant. Mattsson works as a curator, and she and Ola Åstrand co-curated Generation – En spegling av 1990-talets konstscen (Generation – A Reflection on the 1990s Art Scene) and Kultur under Covid-19 (Culture Under Covid-19) at Borås Museum of Modern Art in 2020-2021.


https://boraskonstmuseum.se/utstallningar/undermeny-utstallningar/aktuella-utstallningar/boras-bright-art/lena-mattsson.html

https://boraskonstmuseum.se/utstallningar/undermeny-utstallningar/aktuella-utstallningar/boras-bright-art.html

https://boraskonstmuseum.se/english/boras-museum-of-modern-art.html


DAGENS NYHETER Kultur

Suggestiva ljusspel och gnistrande tingelingpulver i Borås

Läs Dan Jönssons recension i DN Kultur


”Av konstnärerna ute i stadsrummet är Lena Mattsson den som lyckas bäst, med en stillsam videoprojektion under en av broarna över Viskan, där ett barn koncentrerat står och fiskar papperstussar ur vattnet. Den skapar ett alldeles eget rum omkring sig – liksom även Rune Guneriussens myller av invasiva skrivbordslampor som rastlöst klänger uppför ett av stadsparkens knotiga gamla pilträd.”

 

Klicka på länken och läs mer.

https://www.dn.se/kultur/suggestiva-ljusspel-och-gnistrande-tingelingpulver-i-boras/

Borås Tidning Kultur.

Läs Agnes Brusk Jahns recension av Borås Bright Art i  BT.

 

"Det är en fantastisk utställning, både på konstmuseet och i stadsrummet. Vad verken betyder är upp till tolkaren, det kan vara precis vad som helst. De kompletterar varandra med olika aspekter av ljus, lek, humor och mystik. Ljus som måleri, vetenskap, naturfenomen, ljud och skulptur. Verken innehåller nyfikenhet, humor, experimentlusta och djup, samtidigt som de berör på ett djupt känslomässigt plan."

https://www.bt.se/kultur/en-fantastisk-utstallning-bade-inomhus-och-utomhus-bd957945/?fbclid=IwAR1_7ohf3_uggQ5IBlS1V-vl6fhu4SFj9WFF_v0HKszKhgf1j85UbcQa6M0

Göteborgs-Posten Kultur

Borås Bright Art tar ut konsten på gatorna – ”Sinnligt och visuellt” Kultur När många städer blir mörkare i elkrisens spår blir Borås ljusare. Borås Konstmuseum gör sin största satsning på över ett år när ljusutställningen Borås Bright Art kör igång. – Stäng av tv:n och gå ut och titta på konsten i stället, det är billigare, säger museichef Eva Eriksdotter.

 

Klicka på länken och läs mer.

 

https://www.gp.se/boras/borås-bright-art-tar-ut-konsten-på-gatorna-sinnligt-och-visuellt-1.84265046?fbclid=IwAR3mo_f94yRp55s3woZWLB_9J9P8RDom_spHVULgqO5urjbFRPHVXttCGZU

Photo Hendrik Zeitler and Lena Mattsson


Borås Bright Art International light art in public spaces and at Borås Art Museum
Borås Bright Art
International light art in public spaces and at Borås Art Museum

28.10.22–26.02.23 (Borås Art Museum)
28.10.22–15.01.23 (in public spaces)

Borås Art Museum explores light- and projection-based art in a major exhibition at the Museum and in the urban public space. Through visual and audio-visual media, artists examine our perception of the world, philosophical notions and natural phenomena. This exhibition reflects on subjects that are pertinent to global contemporary issues concerning the environment and current events in society and politics.

A theme that appears in several works is the intention to capture scientific phenomena such as recreating how light interacts with surfaces, essences and materials. This can involve renderings of space, chemical compounds, optical elements, or how light reacts when it meets water. Sound, light, darkness, patterns, colours and shapes are all significant components that have a profound effect on our perception of reality. Complex phenomena such as light and darkness, order and chaos, life and death, science and magic are opposite sides of the same coin and give food for thought about our perception of reality.

The universal nature of light as a definer of space, rhythm, time and movement, its symbolic meanings and crucial role connects us across cultures and generations. The works are on different scales and oscillate between micro and macro perspectives, associating to and embodying infinity or parts of the individual human body. Expressions of both biological and sociological aspects are represented. Other works highlight human relations and structures, such as the ever-vigilant eye of authority, metaphors for flight and migration, and children’s poetic words about the future, heroes, and what light and darkness mean to them.

In addition to its activities as a museum, Borås Art Museum is responsible for public art in the city and its art biennial. Initiatives have been launched to make urban public spaces more attractive during the dark part of the year through major investments in public art. The Museum’s programme for moving images also involves light as a medium and technically advanced installations in an experimental and sensory exhibition where we can immerse ourselves momentarily.


Participating artists: Matej Bizovicar, Mikael Ericsson, Tamar Frank, Paul Friedlander, Bertrand Gadenne, Rune Guneriussen, Ema Kobal, Kari Kola, Lena Mattsson, Raha Rastifard, Egill Sæbjörnsson, Yoko Seyama, Aleksandra Stratimirovic, Beam Team och Cecilia Ömalm

https://boraskonstmuseum.se/english/boras-museum-of-modern-art/exhibitions/undermeny-utstallningar/current-exhibitions/boras-bright-art-eng.html

ARTFORUM

https://www.artforum.com/artguide/boraas-konstmuseum-boraas-art-museum-22253/boraas-bright-art-208084


Borås Bright Art
Internationell ljuskonst i stadsrummet och på Borås Konstmuseum

28.10.22–26.02.23 (Borås Konstmuseum)
28.10.22–15.01.23 (i stadsrummet)

Borås Konstmuseum fokuserar på att utforska ljus- och projektionsbaserad konst i en stor utställning som visas i museet och i stadsrummet. Via visuella och audiovisuella uttryck undersöks ämnen som belyser perceptionen av omvärlden, filosofiska föreställningar och naturvetenskapliga fenomen. Utställningen reflekterar även över ämnen som slår an till globala samtidsaktuella frågor om miljö, sociala och samhälleliga händelser.

Återkommande i flera verk är intentionen att fånga naturvetenskapliga företeelser som att återskapa hur ljuset samspelar med olika ytor, essenser och material. Det kan handla om gestaltad rymd, kemiska sammansättningar, optiska element eller hur ljuset framträder när det möter vattnet. Ljud, ljus, mörker, mönster, färger och former är alla betydande komponenter som påverkar vår varseblivning av verkligheten på ett djupgående plan. Komplexa fenomen som ljus och mörker, ordning och kaos, liv och död, vetenskap kontra magi, bildar varsin sida av samma mynt och ger grund att reflektera över uppfattningen av verkligheten som den ter sig för oss.

Ljusets universella väsen som markör för rymd, rytm, tid och rörelse, dess symboliska betydelse och livsavgörande roll förbinder oss över kulturer och generationer. Verken utgår från olika skala och pendlar mellan mikro- och makroperspektivet, griper an och förkroppsligar universums oändlighet eller beståndsdelar i den enskilda människokroppen. Uttryck för såväl det biologiskt som det sociologiskt sammankopplade representeras. Andra verk belyser frågor om mänskliga relationer och strukturer; som det ständigt vakande överhetens öga, metaforer för flykt och förflyttning eller barns poetiska ord om framtiden, hjältar och vad som är ljus eller mörker för dem.

Borås Konstmuseum ansvarar, utöver det museala uppdraget, för stadens offentliga konst och konstbiennalen. Som en koppling till detta, och för att berika stadens gemensamma ytor under den mörka årstiden, görs en stor satsning på konstnärliga uttryck i det offentliga rummet. Även museets uppdrag rörlig bild vävs samman med mediet ljus och tekniskt avancerade installationer i en experimentell och sinnlig utställning att för en stund förlora sig i.


Medverkande konstnärer: Matej Bizovičar (SI), Mikael Ericsson (SE), Tamar Frank (NL), Paul Friedlander (GB), Bertrand Gadenne (FR), Rune Guneriussen (NO), Ema Kobal (SI), Kari Kola (FI), Lena Mattsson (SE), Raha Rastifard (IR,DE), Egill Sæbjörnsson (IS), Yoko Seyama (JP), Aleksandra Stratimirović (RS,SE), Beam Team (SI), Cecilia Ömalm (SE)

https://boraskonstmuseum.se/utstallningar/undermeny-utstallningar/aktuella-utstallningar/boras-bright-art.html 

Tidningen Ljuskultur

https://ljuskultur.se/artiklar/boras-bright-art/ 

Tidskriften Vi rekommenderar 30 tips: Det här får du inte missa

https://vi.se/artikel/s0EkyzzA-a0j2LRwp-700f0

Island of Light - Smögen 2022 "Escape the Nightmare” and "Unexpected Visit" by Lena Mattsson
Escape the Nightmare” and "Unexpected Visit" and by Lena MattssonIsland of Light - Smögen 2022


In a dystopian time of war, violence and pandemic we might try to find our way back to our origins. For me personally this means Kungshamn in the region Bohuslän, where my granite-clad roots reside. The stormy sea, the red granite cliffs and the people there have shaped me. Usually we strive to move forwards, and we all dream of a better world. In my works I examine where we go when the movement gets cut off and we seem to get caught up in an endless loop. They can be seen as an invocation, a purification, an endless climbing on life’s metaphorical wobbly ladder where the present, the past and man’s internal psychological drama is being penetrated. We are always somewhere between beginning and end, between the water and the sky; the drama becomes vertical instead of horizontal. The ladder is also that of Jacob, where we meet the unknown which perhaps also on some level is the familiar.


In focus is also the matter of environment and the magic of nature. We are in a field of tension between on the one hand the littering, poisoning and destruction; and on the other hand the breeding, life-affirming and magical – on an inner as well as an outer plane. It is my hope that my works can be seen as personal as well as universal.

"Escape the Nightmare"Island of light - Smögen 2022

8 - 11 September 2022Every evening from 8pm to 12pm


Lena Mattsson is showing four monumental site-specific synchronized, video mapped projections on “Magasinet”, the light blue boat house across the Smögen bridge. The work can be seen on all four sides of the house and it centers on questions of the circle of life and death. At any time the idyllic scene can fall apart, and a menacing sound is heard in the sky. The artist focuses on the protection of the separate individual, our communal magical nature and the natural environment.

The music is created especially for the work by musician and art critic Conny C-A Malmqvist.
"Unexpected Visit" (”Oväntat besök”)

Island of light - Smögen

8 - 11 September 2022Every evening from 8pm to 12pm


Lena Mattsson projects life’s wobbly metaphorical ladder on a granite wall on the bridge of Smögen. Newly composed music by philosopher, art critic and musician Conny C-A Malmkvist.  


Lena Mattsson works with film, photography and performance, but has also returned to the watercolor painting that once was her beginning. Nowadays she also often functions as curator, most recently together with Ola Åstrand at Borås Museum of Modern Art with the project Culture in the time of covid-19 and exhibition Generation – A reflection of the art scene during the 1990’s. Her own work often refer to art history and film, and take part in an intense dialogue with the past and present. She has presented her work in a great number of exhibitions all over the world.


The artistic world of Lena Mattsson is presented in a recent book internationally distributed by Berlin-based publishing house Kerber Verlag. Lars Gustaf Andersson, John Peter Nilsson and Charlotte Wiberg have contributed texts highlighting different aspects of Mattsson’s works. The title of the book is Lena Mattsson: The Window Opens to the World – a quotation taken from art historian Måns Holst-Ekström on the art of Lena Mattsson.

During the fall of 2022 Lena Mattsson will take part in the exhibition Borås Bright Art with new works in the Borås Museum of Modern Art as well as new large scale works in the city-scape of Borås.https://www.islandoflight.art

“Escape the Nightmare” och "Unexpected Visit" av Lena Mattsson Island of Light - Smögen 2022

I en dystopisk tid av krig, våld, och pandemi söker vi oss kanske tillbaka till våra ursprung. I mitt personliga fall är det Kungshamn i Bohuslän där jag har mina granitklädda rötter. Det stormande havet, de röda granitklipporna och människorna där har format mig. Vanligtvis söker vi oss vidare, och att drömma om en bättre värld är något gemensamt för oss alla. I verken undersöker jag vart kan man fly när framåtrörelsen skurits av och allt verkar gå i loop. Verken kan ses som en besvärjelse, ett tvagande, ett evigt klättrande på livets vingliga metaforiska stege där samtid/dåtid och människans inre psykologiska drama penetreras. Vi är alltid mellan ursprung och ände, mellan vattnet och himlen, dramat blir vertikalt i stället för horisontellt. Stegen är också en Jakobsstege där vi kan möta det okända, som kanske någonstans också är det bekanta.

I kameralinsens fokus är också miljöaspekten och naturens magi. Vi befinner oss i spänningsfältet mellan nedskräpningen, förstörelsen och det destruktiva å ena sidan, och det magiska, livgivande å den andra – såväl på ett yttre som på ett inre plan. Det är min förhoppning att verken kan ses som både personliga och allmängiltiga.


Escape the NightmareIsland of light - Smögen 2022 8 - 11 september 202220:00 - 24:00
Lena Mattsson visar fyra nya monumentala platsspecifika synkroniserade videomappade projektioner på den ljusblå sjöboden mitt emot Smögenbryggan, ”Magasinet”. Verket kan beskådas från huset alla sidor och belyser frågeställningar kring livet och dödens ständiga kretslopp. Där den pastorala idyllen när som helst kan rämna. Där ljudet av ett hot hörs i skyn. Där värnandet om den lilla människan, och vår gemensamma magiska miljö och naturen är i konstnärens fokus. Musiken är specialkomponerad till verken av musikern och konstkritikern Conny C-A Malmqvist.


Unexpected Visit Island of light - Smögen 2022 8 - 11 september 202220:00 - 24:00

Lena Mattsson projicerar livets vingliga metaforiska stege på en granitvägg på Smögenbryggan. Nykomponerad musik av filosofen, konstkritikern och musikern Conny C-A Malmkvist.


Lena Mattsson är född i Kungshamn 1966 och verksam i Malmö. Hon arbetar med film, fotografi och performance, men har också återvänt till det akvarellmåleri hon en gång började med. Numera är hon dessutom ofta verksam som curator, senast tillsammans med Ola Åstrand på Borås Konstmuseum med Kultur under Covid-19 och Generation - En spegling av 1990-talets konstscen. Lena Mattssons konstnärliga värld presenteras i en nyligen utgiven bok som ges ut internationellt av Kerber Verlag i Berlin. Lars Gustaf Andersson, John Peter Nilsson och Charlotte Wiberg bidrar med texter som belyser Mattssons verk ur olika aspekter. Boken har fått titeln Lena Mattsson: The Window Opens to the World, utifrån vad konsthistorikern Måns Holst-Ekström har skrivit om Lena Mattsons konst: ”Fönstret öppnar sig för världen”.
Lena Mattsson kommer under hösten 2022 att delta i utställningen Borås Bright Art med nya verk på Borås Konstmuseum och med nya storskaliga arbeten i Borås statsmiljö.
A documentary film by Lena Mattsson, Island of Light - Smögen 2022.


Photo: Siri Linde, Ann-Charlotte Arnborg-Larsson, Inger Andersen, 
Katarina Frimodig
Copyright: Lena Mattsson

Home page Island of Light

https://www.islandoflight.art
ISLAND OF LIGHT SMÖGEN 2022 – EN FANTASTISK LJUSFESTIVAL av Glenn Glicko Anderssonhttps://glicko.me/2022/09/10/island-of-light-smogen-2022-en-fantastisk-ljusfestival/

UPCOMING EXHIBITION ARTFORUM.COMBorås Konstmuseum / Borås Art Museum Borås Bright Art BORÅS KONSTMUSEUM / BORÅS ART MUSEUM Kulturhuset P. A. Halls Terrass, https://lnkd.in/dW6mkqwf Tue - Thu 12pm to 5pm, Fri - Sun 12pm to 4pm Matej Bizovicar, Mikael Ericsson, Tamar Frank, Paul Friedlander, Bertrand Gadenne, Ema Kobal, Lena Mattsson, Raha Rastifard, Egill Sæbjörnsson, Yoko Seyama, Aleksandra Stratimirovic, Beam Team, Cecilia Ömalm, TBA Borås Bright Art October 29 - February 26, 2023https://www.artforum.com/artguide/boraas-konstmuseum-boraas-art-museum-22253/boraas-bright-art-208084

Borås Bright Art
Internationell ljuskonst i stadsrummet och på Borås Konstmuseum
28 oktober 2022–26 februari 2023Home page Borås Konstmuseumhttps://boraskonstmuseum.se